Zasady przetwarzania danych osobowych

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Bożena Czynciel, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Bożena Czynciel, ul. Św. Gertrudy 5, 31-046 Kraków, NIP: 6761236386, REGON: 120264298.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje adres e-mail. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez nas jedynie w celu przesyłania newsletteru.

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem naszych pracowników oraz podmiotów zajmujących się obsługą systemów informatycznych, które umożliwiają nam bezpieczne komunikowanie się z Państwem.

W związku z podaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym niezbędne, jeżeli chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter i być zawiadamiani o ważnych i wartościowych kwestiach związanych z naszą działalnością, bieżącymi ofertami oraz promocjami.

Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana poprzez wysłanie na adres e-mail: kp@klimatypoludnia.pl oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu ewentualnego wycofania zgody (rezygnacji z otrzymywania newsletteru i informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy uprzejmie o kontakt pod adresem e-mail: kp@klimatypoludnia.pl

General information on personal data protection

The administrator of your personal data is Ms. Bożena Czynciel operating under the business name Firma Handlowo-Usługowa Bożena Czynciel at the address Św. Gertrudy 5, 31-046 Cracow, NIP: 6761236386, REGON: 120264298.

Your consent for the processing of personal data includes the following data: e-mail address. Your personal data will be processed by us solely in order to provide you with our newsletter.

Provided personal data will not be shared with other entities, with the exception of our employers and entities dealing with IT systems which enable us safe communication.

In relation to provided personal data, you will have the right to access to personal data, its rectification, removal and imposing limits for processing, the right to transfer data, as well as the right to submit a complaint to the supervisory body.

Granting the consent for the processing of personal data is completely voluntary, however it is also necessary if you wish being provided with our newsletter and being notified about important and valuable matters related to our business activity, current offers and promotions.

The consent granted may be withdrawn at any time by sending a statement of withdrawal of consent for the processing of personal data to the e-mail address: kp@klimatypoludnia.pl

In case of a need for contact regarding your personal data, please contact us at the following e-mail address: kp@klimatypoludnia.pl

Please kindly be informed that your personal data will be stored until the consent is withdrawn (resignation from receiving information), and also after its withdrawal only for the limitation period of any claims related to the processing of personal data.